w/ Leif Vollebekk (2019) - Transatlantic Flight

w/ Mike Janzen (2019) - Noah

w/ Atlas Revolt (2019) - Guelph Jazz Festival

w/ Megan Bonnell (2019) - Break Up

w/ Great Lake Swimmers (2018) - The Talking Wind

w/ Megan Bonnell (2016) - Broken Hearted Avenue